معنی چند واژه از واژگان زیر نادرست نوشته شده است؟ «اندرز: پند / گستره: مساحت، پهنه / تملّک: دارا شدن / متراکم: انبوه / قائل شدن: فراهم کردن / تصاحب: به دست آوردن»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 1

قائل شدن: در نظر گرفتن

به بالای صفحه بردن