معنی چند واژه درست است؟ (عنایت: حفظ کردن)، (مائده: طعام)، (تاک: درخت انگور)، (خواجه‌وش: دارای خواجه)، (عربده: دعوا)، (منال: درآمد مستغلات)، (صرع: سرسام)، (خطّه: سرزمین)، (گُرد: جنگجو)

گزینه یک

شش

گزینه دو

پنج

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

سه

گزینه 1

معنی درست واژه‌ها: 1.خواجه‌وش: کدخدامنش 2. عربده: فریاد پرخاش‌جویانه برای برانگیختن دعوا 3. صرع: بیماری غش

به بالای صفحه بردن