معنی چند واژه در روبه‌روی آن نادرست نوشته شده است؟ (خانقاه: خانۀ کوچک)، (مقری: قرآن‌خوان)، (جُند: لشکر)، (وسواس: دودلی)، (اسوه: پیشوا)، (خور: زمین پست)

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 1

خانقاه: محلی که مرشدان و درویشان در آن گرد می‌آیند.

به بالای صفحه بردن