معنی چند واژه در رو‌به‌روی آن نادرست نوشته شده است؟ بعث: حزبی سیاسی که صدّام حسین رهبری آن را بر عهده داشت، تکریم: بزرگداشت، زَبر: زیر، هیئت: گروه، مدفن: جای دفن

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 1

زبر: بالا، فوق، مقابل پایین

به بالای صفحه بردن