معنی چند واژه در کمانک روبه‌روی آن درست است؟ ربیع (فصل)، ملازم (همراهان)، حزین (غم‌خوار)، غایی (آرزویی)، بسیج (آمادگی)، مخوف (مرعوب)، سندروس (درختی با چوب سخت و سیاه)، سنان (تیزی هرچیز)

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 1

ربیع: فصل بهار // ملازم: همراه (جمع نیست) // حزین: حُزن‌انگیز // غایی: نهایی // مخوف: خوف‌انگیز، ترسناک، موحش // سندروس: صمغ درختان سوزنی برگ به رنگ زرد

به بالای صفحه بردن