معنی چند واژه در کمانک مقابل نادرست است؟ «کَل (بی‌مو) - جَست (جهید) - نطق (سخن‌گو) - دلق (خرقه) - غضب (ناراحتی) - ناب (کم‌یاب) - صدر (بالا) - سوداگر (تاجر) - فارغ (جدا)»

گزینه یک

چهار

گزینه دو

پنج

گزینه سه

یک

گزینه چهار

دو

گزینه 1

معنی درست کلمات: نطق (سخن)، غضب (خشم)، ناب (خالص)، فارغ (آسوده)

به بالای صفحه بردن