معنی چند واژ درست است؟ (خذلان: درماندگی) (مگسل: خرده نگیر)( مِلاک: ملک‌ها) (نفخ: دمیدن با دهان) (کیوان: سیارۀ مریخ) (جلجل: زنگوله) (جولقی: عارف و سالک) (متراکم: انبوه) (تبار: بزرگ) (مُقری: اقرار شده)

گزینه یک

هفت

گزینه دو

شش

گزینه سه

پنج

گزینه چهار

چهار

گزینه 4

معنی درست واژه‌های غلط: (مگسل: جدا مشو، رها مکن) (کیوان: سیارۀ زحل) (جولقی: ژنده‌پوش و گدا و درویش) (ملاک: اصل هر چیز، معیار، ابزار سنجش) (تبار: نسل، خاندان) (مُقری: قرآن‌خوان)

به بالای صفحه بردن