معنی چه تعداد از گزینه های زیر درست ذکر نشده است؟ حماسه = = نوعی از شعر که در آن از جنگ‌ها و دلاوری‌ها سخن می‌رود. تاکستان = = باغی که در آن انار کاشته باشند. نیلگون = = مانند آبی سیر ردا = = جامه ای که زیر جامه‌های دیگر پوشند.

گزینه یک

۴
4

گزینه دو

۲
2

گزینه سه

۱
1

گزینه چهار

۳ 3

گزینه 4

تاکستان ← باغی که در آن انگور کاشته باشند. نیلگون ← آبی سیر ردا ← جامه ای که روی جامه های دیگر پوشند.

به بالای صفحه بردن