معنی کدام واژه در مقابل آن «غلط» آمده است؟

گزینه یک

(يله: آزاد) (سودا: هوس)

گزینه دو

(نمط: نوع) (مولع: آزمند)

گزینه سه

(اهليت: لياقت) (کسيل کردن: روانه کردن)

گزینه چهار

(نسيان: فراموشي) (وقب: برآمدگي پشت پاي اسب)

گزینه 4

وقب: گودي چشم، فرورفتگي چشم حيوان

به بالای صفحه بردن