معنی کدام کلمه نادرست است؟

گزینه یک

برگستوان:لباس جنگي

گزینه دو

فتراک: ترک بند

گزینه سه

گبر: نوعي زره و لباس جنگي

گزینه چهار

دوال : لگام مخملي مزيّن به زر و سيم

گزینه 4

دوال: تسمه، کمربند چرمين

به بالای صفحه بردن