معنی کدام گزینه اشتباه نوشته شده است؟

گزینه یک

مُکاری از ما سی دینار مغربی می‌خواست: کرایه‌دهندۀ اسب و شتر از ما سی دینارِ مغرب طلبکار بود.

گزینه دو

وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند: دست‌تنگ بود و نمی‌توانست به من کمکی کند.

گزینه سه

شوخ از خود باز کنیم: چرک و کثافت تنمان را بشوییم.

گزینه چهار

قیّم و دلاک آمدند و خدمت کردند: کارگران حمام به خدمت ما رسیدند و مشغول به‌کار شدند.

گزینه 4

معنای درست گزینۀ 4: کارگران حمام آمدند و در برابر ما تعظیم کردند.

به بالای صفحه بردن