معنی کلمه‌ی «نظاره» در کدام گزینه نیامده است؟

گزینه یک

نظر دادن

گزینه دو

نظر کردن

گزینه سه

نگریستن

گزینه چهار

تماشا کردن

گزینه 1

نظر دادن برای نظاره معنای مناسبی نیست.

به بالای صفحه بردن