مفاهیم «بی‌زاد و توشه بودن، نکوهش آزمندی، پرورده‌گویی، اوضاع نابسامان» به‌ترتیب، از کدام ابیات، دریافت می‌شود؟ الف) نان جو خور در بهشت سیرچشمی سیر کن می‌‌خوری خون از برای نعمت الوان چرا؟ ب) ز گوهر دهد لقمه‌ات ابر نیسان اگر چون صدف پاک سازی دهان را ج) بر شکست قفس جسم از آن می‌لرزی که سزاوار چمن بال و پری نیست تو را د) چون ورق برگشت موری شیر را عاجز کند خط مویی بست دست قهرمان حسن را

گزینه یک

الف، ب، ج، د

گزینه دو

ج، ب، د، الف

گزینه سه

ج، الف، ب، د

گزینه چهار

الف، ج، د، ب

گزینه 3

ج: به این دلیل از شکسته شدن قفس جسمت (مرگ) می‌ترسی که پرندۀ روحت «زاد و توشه‌ای» برای چمن آخرت ندارد. الف: از برای نعمت‌های رنگارنگ خون خوردن (آزمندی) ب: از دهان همچون صدف تو گوهر می‌ریزد (پرورده‌گویی) د: شیر در اثر «اوضاع نابسامان» از موری عاجز می‌شود.

به بالای صفحه بردن