مفاهیم و درون‌مایه‌های ادبیات انقلاب اسلامی در کدام گزینه به‌درستی ذکر شده است؟

گزینه یک

مبارزه با حکومت پهلوی – اندیشه‌های امام خمینی – شور و نشاط انقلابی جامعه

گزینه دو

قیام امام حسین – اندیشه‌های امام خمینی – فرهنگ اسلامی

گزینه سه

فرهنگ اسلامی – سروده‌های مذهبی در مورد امامان – اندیشه‌های شهدا

گزینه چهار

پاسداشت شهدا – قیام امام حسین – شور و نشاط انقلابی جامعه

گزینه 2

درون‌مایۀ ادبیات انقلاب اسلامی از فرهنگ اسلامی، قیام امام حسین، اندیشه‌های امام خمینی و فضایِ فرهنگی، معنوی و شور و نشاط انقلابی جامعه، تأثیر پذیرفته است.

به بالای صفحه بردن