مفهومِ بیتِ زیر از همۀ ابیات دریافت می‌شود؛ به‌جز: «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید چون عشقِ حرم باشد سهل است بیابان‌ها»

گزینه یک

چنان به عدل تو مشتاق بود دولت و ملک
که تشنگان به فرات و پيادگان به حرم

گزینه دو

گر بود شوق حرم بعد منازل سهل است
هجر در راه حقيقت نکند منع وصال

گزینه سه

به بوي آن که شبي در حرم بياسايند
هزار باديه سهل است اگر بپيمايند

گزینه چهار

اي باديۀ هجران تا عشق حرم باشد عشاق نينديشند از خار مغيلانت

گزینه 1

مفهوم گزینه 1 فقط شدت اشتياق است؛ صحبتی از تحمل سختی‌ها نشده است. اشتياق معشوق و تحمل سختي‌ها مفهوم مشترک صورت سؤال و ساير گزينه‌هاست.

به بالای صفحه بردن