مفهومِ بیتِ زیر از کدام بیت، دریافت می‌شود؟ «گل اگر چه هست بس صاحب‌جمال حسن او در هفته‌ای گیرد زوال»

گزینه یک

شد نخل ماتم از دم افسردۀ خزان
تا راست کرد قامت خود را نهال گل

گزینه دو

برگ گل لعل بود شاهد بزم بهار
آب گلستان ببرد شاهد گلروی من

گزینه سه

می‌گرفتم تنگ اگر در غنچگی بر خویشتن
می‌توانستم چو گل مشت زری پیدا کنم

گزینه چهار

گل چو بر نالۀ مرغان چمن خنده زند چه کند بلبل شب‌خیز که سودا نکند

گزینه 1

ناپایداری زیبایی‌های دنیوی مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ «1» است. بررسی سایر گزینه‌ها: 2)برتری معشوق بر همه زیبایی‌ها 3) تحمل سختی سبب ارزشمندی 4) جبر گرایی

به بالای صفحه بردن