مفهومِ « شرف المکان بالمکین » از کدام بیت دریافت می‌شود؟

گزینه یک

شرف مرد به جود است و کرامت به سجود
هرکه این هر دو ندارد عدمش به ز وجود

گزینه دو

مر خاتم را چه نقص اگر هست
انگشت کهین محل خاتم

گزینه سه

مرد به زندان شرف آرد به دست
یوسف از این روی به زندان نشست

گزینه چهار

هر یکی بینا شود بر قدر خویش باز یابد در حقیقت صدر خویش

گزینه 2

مفهوم گزینه‌ها: گزینۀ 1: توصیه به بخشندگی و اطاعت/ گزینۀ 2: مانند حدیث سؤال: اعتبار گرفتن محل از آنچه در آن است./ گزینۀ 3: زندان موجب اعتبار است. /گزینۀ 4: کسب بینش و درک جایگاه واقعی انسان.

به بالای صفحه بردن