مفهومِ کدام بیت، یادآور بیتِ زیر است؟ «بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت هم بر چراغدان شما نیز بگذرد»

گزینه یک

سر به خاک آورد امروز آن که افسر داشت دی
تن به دوزخ برد امسال آنکه گردن بود پار

گزینه دو

تا گشودم دیدۀ روشن در این ظلمت‌سرا
خرج اشک و آه شد جسم نزارم همچو شمع

گزینه سه

عمر شیرازۀ گلهای چمن ده روزه است
خرّم آن گل که پریشان نشود دفتر او

گزینه چهار

صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع لایق صحبت بزم تو شدن آسان نیست

گزینه 1

مفهوم بیت سؤال و گزینۀ 1: ناپایداری قدرت/ گزینۀ 2: اهل بینش یک عمر، رنج می‌کشند./ گزینۀ 3: ناپایداری عمر/ گزینۀ 4: صبوری عاشق

به بالای صفحه بردن