مفهومِ کدام بیت با بیتِ زیر، مغایرت دارد؟ «ز خورشید و از آب و از باد و خاک نگردد تبه نام و گفتار پاک»

گزینه یک

نکونامی از گیتی آن را سزاست
که کردار او خوب و گفتار راست

گزینه دو

بگوی آنچه دانی سخن سودمند
و گر هیچ کس را نیاید پسند

گزینه سه

هم از پیشه‌ها آن گزین کاندر اوی
ز نامش نگردد نهان آبروی

گزینه چهار

خنک کسی که پس از وی حدیث خیر کنند که جز حدیث نمی‌ماند از بنی‌آدم

گزینه 2

مفهوم بیت سؤال و گزینه‌های 1، 3 و 4: ماندگاری نام نیک./ گزینۀ 2: سخن سودمند را بگو؛ حتی اگر کسی نپسندد.

به بالای صفحه بردن