مفهوم آمده در مقابل کدام بیت غلط است؟

گزینه یک

ما را سر باغ و بوستان نیست
هر جا که تویی تفرج آنجاست (شرف ‌المکان بالمکین)

گزینه دو

امروز که در دست توام مرحمتی کن
فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت (الدَّهرُ یومان یومٌ لک و یومٌ عَلیک)

گزینه سه

ای که دستت می‌رسد کاری بکن بیش از آن کز تو نیاید هیچ کار (حاسبوا قبل ان تحاسبوا)

گزینه چهار

هر چه کنی کشت همان بدروی کار بد و نیک چو کوه و صداست (کل اناء یترشحُ بما فیه)

گزینه 2

عبارت عربی می‌گوید: روزگار دو روز است، یک روز با تو و یک روز علیه تو است، اما این مفهوم در بیت مقابل آن نیامده است. بیت به اغتنام فرصت‌ها اشاره دارد و این‌ که پشیمانی سودی ندارد.

به بالای صفحه بردن