مفهوم آیۀ « کلُّ نفسٍ ذائقة الموت: هرکس مرگ را خواهد چشید» در کدام بیت مشهود است؟

گزینه یک

این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید
نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

گزینه دو

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

گزینه سه

چون دادِ عادلان به جهان در بقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

گزینه چهار

باد خزان نکبت ایّام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

گزینه 2

مفهوم مشترک، قطعی بودن مرگ است.

به بالای صفحه بردن