مفهوم «الصبرُ مِفتاحُ الفَرَج» از همۀ ابیات دریافت می‌شود؛ به‌جز ..................

گزینه یک

اینکه پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت
اجر صبری است که در کلبۀ احزان کردم

گزینه دو

هاتف آن روز به من مژدۀ این دولت داد
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند

گزینه سه

با چنین خو که تو داری پسرا گر به مثل
صبر ایوب مرا بودی گشتی سپری

گزینه چهار

کز بزرگان شنیده‌ام بسیار صبر درویش به که بذل غنی

گزینه 3

در همۀ ابیات توصیه بر صبر و شکیبایی و بردباری است. بیت «3»: ای پسر، این خلق و خویی که تو داری، حتی صبر ایوب در برابر تو به پایان می‌رسد.

به بالای صفحه بردن