مفهوم برابر کدام گزینه نادرست است؟

گزینه یک

منگر اندر ما، مكن در ما نظر
اندر اِكرام و سَخاي خود نگر (طلب آمرزش از خدا)

گزینه دو

اي خدا، اي فضل تو حاجت‌روا
با تو يادِ هیچ‌كس، نبود روا (برتری یاد خدا)

گزینه سه

لذّتِ هستي، نمودي، نیست را
عاشق خود كرده بودي، نیست را (آفرینش و بی‌کرانی علم الهی)

گزینه چهار

ما نبوديم و تقاضامان نبود لطف تو، ناگفتۀ ما مي‌شنود (آگاهی خدا بر نیاز انسان)

گزینه 3

مفهوم بیت، آفرینش و ازلی بودن عشق انسان به خداست.

به بالای صفحه بردن