مفهوم بيت «با صد هزار جلوه برون آمدي که من / با صد هزار ديده تماشا کنم تو را» با کدام بيت در تضاد است؟

گزینه یک

نه خود مي‌رود هرکه جويان اوست به عُنفش کشان مي‌برد لطف دوست (عُنْف: زور)

گزینه دو

من نه آنم که به دنبال دل از جا بروم مي‌کشد سوي خود آن سرو خرامان، چه کنم؟

گزینه سه

من نمي‌دانم که اين عشق و محبت از کجاست اين‌قدر دانم که ميل از جانب مطلوب بود

گزینه چهار

صيد بيابان سر از کمند بپيچد ما همه پيچيده در کمند تو عمدا

گزینه 4

در بيت‌هاي اول، دوم و سوم مانند بيتِ صورتِ سؤال، اين معشوق است که عاشق را در پي خود مي‌کشد و توجه او را به خود جلب مي‌کند. اما در گزينۀ چهارم عاشق خود به‌عمد اسير کمند معشوق شده است.

به بالای صفحه بردن