مفهوم بيت «هر نصيحت که کني بشنوم اي يار عزيز / صبرم از دوست مفرماي که من نتوانم» از کدام بيت زير دور است؟

گزینه یک

چند گويي قصۀ ايوب و صبر او، بس است بيش از اين ما صبر نتوانيم، او ايوب بود

گزینه دو

کسي‌که روي تو ديده‌ست حال من داند که هرکه دل به تو پرداخت صبر نتواند

گزینه سه

کي شکيبايي توان کردن چو عقل از دست رفت عاقلي بايد که پاي اندر شکيبايي کشد

گزینه چهار

گفتم که چاره‌اي بود اين درد عشق را چون چاره نيست صبر به ناچار مي‌کنم

گزینه 4

مفهوم محوري تست: جمع نشدن عشق و شکيبايي ← گزينۀ چهارم

به بالای صفحه بردن