مفهوم بيت «کبوتري که دگر آشيان نخواهد ديد / قضا همي‌بردش تا به سوي دانه و دام» در کدام بيت زير ديده نمي‌شود؟

گزینه یک

چون قضا بيرون کند از چرخ سر عاقلان گردند جمله کور و کر

گزینه دو

چو آهنگ رفتن کند جان پاک چه بر تخت مردن چه بر روي خاک

گزینه سه

هر آنکه گردش گيتي به کين او برخاست به غير مصلحتش رهبري کند ايام

گزینه چهار

اجل چون به خونش برآورد دست قضا چشم باريک‌بينش ببست

گزینه 2

‌مفهوم محوري تست: از تقدیر گريزي نيست. مفهوم بيت دوم: وقتي مرگ از راه برسد، پادشاه و فقير با هم برابرند (از دست رفتن قدرت دنيايي).

به بالای صفحه بردن