مفهوم بیت«گر‌چه همه کوکبی به تاب است / افروختگی در آفتاب است.» از کدام گزینه برمی‌آید؟

گزینه یک

يكي تیر زد بَر برِ اسپ اوي كه اسپ اندر آمد ز بالا به روي

گزینه دو

كُشاني بدو گفت: با تو سلیح نبینم همي جز فسوس و مزيح

گزینه سه

پیاده، بِه از چون تو پانصد سوار بدين روز و اين گردش كارزار

گزینه چهار

بدو گفت رستم كه تیر و كمان ببین تا هم اكنون، سر آري زمان

گزینه 3

مفهوم مشترک: برتری کم با کیفیّت بر زیاد بی‌کیفیّت.

به بالای صفحه بردن