مفهوم بیت «برو شادی کن ای یار دل‌افروز / غم فردا نشاید خورد امروز» در کدام گزینه دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

به می عمارت دل کن که این جهان خراب بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت

گزینه دو

چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

گزینه سه

پنج روزی که در این مرحله فرصت داری خوش بیاسای زمانی که زمان اینهمه نیست

گزینه چهار

شادم ز بی‌تعلقی خود که در چمن هرگز مرا به شاخ گلی آشیانه نیست

گزینه 4

مفهوم بیت سؤال می‌فرماید: از آنجایی که روزگار فانی است و تقدیر فرداها مشخص نیست پس حال را دریاب و شادی را کنار نگذار. این مفهوم در گزینه‌های 1 و 2 و 3 به خوبی مشاهده می‌شود. اما شاعر در گزینۀ 4 می‌فرماید: شادی من در روزگار به‌خاطر عدم وابستگی‌ها و دلبستگی‌ها به دنیاست.

به بالای صفحه بردن