مفهوم بیت در کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

آن را كه چنین دردي از پاي در اندازد بايد كه فروشويد دست از همه درمان ها

گزینه دو

دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد ز فکر آنان که در تدبیر درمانند، درمانند

گزینه سه

به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم به دردی مبتلا گشتم که درمانش نمی بینم

گزینه چهار

هر درد را که بینی درمان و چاره ای هست درمان درد سعدی با دوست سازگاری

گزینه 4

مفهوم بیت درمان بودن سازگاری با معشوق برای عاشق است ولی مفهوم مشترک سایر ابیات درمان ناپذیری درد عشق است.

به بالای صفحه بردن