مفهوم بیت «دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین/ به علی شناختم من به خدا قسم، خدا را» در کدام بیت آمده است؟

گزینه یک

هرکه آفت خلاف علی بود در دلش تو روی از او بتاب و بپرهیز از آفتش

گزینه دو

منّت خدای را که به وجود امام حق بشناختم به حق، یقین و حقیقتش

گزینه سه

هر کاو عدوی گنج رسول است بی گمان
جز جهل و نحس نیست نشان سلامتش

گزینه چهار

آگه نه ای مگر که پیمبر که را سپرد روز غدیر خم ز منبر ولایتش

گزینه 2

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه ی (2): شناخت امام علی (ع) لازمه ی خداشناسی است. مفهوم سایر گزینه ها: 1) پرهیز از مخالفان امام علی (ع) 3) نادانی و شومیِ دشمنان امام علی (ع) 4) خلافت امام علی (ع)

به بالای صفحه بردن