مفهوم بیت زیر، از کدام بیت دریافت می‌شود؟ «دمی آب خوردن پس از بد‌سگال به از عمر هفتاد و هشتاد سال»

گزینه یک

از دست تو مشت بر دهان خوردن خوشتر که به دست خویش نان خوردن

گزینه دو

خوشا وقت مجموع آن کس که اوست پس از مرگ دشمن در آغوش دوست

گزینه سه

کسی را که دانی که خصم تو اوست نه از عقل باشد گرفتن به دوست

گزینه چهار

اگر خویش دشمن، شود دوستدار ز تلبیسش ایمن مشو زینهار

گزینه 2

مفهوم صورت سؤال اشاره دارد به «آرامش لحظه‌ای بعد از شکست دشمن بد‌اندیش از عمر هفتاد ساله بهتر است» که این مضمون در گزینه‌ 2 اشاره شده است.

به بالای صفحه بردن