مفهوم بیت زیر، از کدام بیت دریافت می‌شود؟ «اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری»

گزینه یک

تا جلوه کرد لیلی محمل نشین من
همچون شتر به دست ندیدم زمان خویش

گزینه دو

نه مطرب که آواز پای ستور
سماع است اگر عشق داری و شور

گزینه سه

بانگ حدی بشنو و صوت درای
شو چو شتر گرم رو و تیز پای

گزینه چهار

زند به نغمۀ داوود طعنه صوت و صدایش زمانه بر گلوی هر خری که بسته درایی

گزینه 3

صورت سوال می‌گوید شتر هم با شعر عرب به رقص می‌آید و اگر تو ذوق شنیدن نداری مانند جانور کژطبع میمانی و در گزینۀ (3) هم می‌گوید: صدای زنگ کاروان و آواز‌دهنده را بشنو و مانند شتر سریع حرکت کن یعنی شتران با شنیدن آوازخوان (حدی) به حرکت در می‌آیند. تشریح دیگر گزینه‌ها: گزینۀ (1): تا لیلی خودنمایی کرد مانند شتر اختیار از دست دادم. گزینۀ (2): اگر عشق و شور داشته باشی صدای پای چهار‌پایان برایت مانند آواز و رقص است. گزینۀ (4): صدای زنگولۀ هر خری از صدای داوود بهتر است.

به بالای صفحه بردن