مفهوم بیت زیر از همۀ ابیات دریافت می‌شود به‌جز .................. «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها»

گزینه یک

دامن گردون پر از خون جگر بینم به صبح
بس که در مهر تو اشک از چشم اختر می‌چکد

گزینه دو

گر بود شوق حرم بُعد منازل سهل است
هجر در راه حقیقت نکند منع وصال

گزینه سه

ای بادیۀ هجران تا عشق حرم باشد
عشاق نیندیشند از خار مغیلانت

گزینه چهار

هر که خاطر به کسی داد چه بیمش ز خطر کان که رفت از پی خاطر ز خطر نندیشد

گزینه 1

مفهوم مشترک بیت سؤال و ابیات گزینه‌های «2»، «3» و «4» همگی بر این دلالت دارد که وقتی انسان به فکر رسیدن به هدفی است از خطراتی که در راه رسیدن به هدف پیش می‌آید باکی ندارد. مفهوم گزینه 1: علت سرخی آسمان در صبح گریستن آن در عشق یار است.

به بالای صفحه بردن