مفهوم بیت زیر از کدام گزینه دریافت می‌شود؟ «دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عُمر هفتاد و هشتاد سال»

گزینه یک

خودپسندی نیز از شیطان بود
زان که ظاهر دشمن انسان بود

گزینه دو

شده بر بدی دست دیوان دراز
ز نیکی نبودی سخن جز به راز

گزینه سه

خوشا وقت مجموع آن کس که اوست
پس از مرگ دشمن در آغوش دوست

گزینه چهار

بیاموزمت کیمیای سعادت ز هم‌صحبت بد جدایی جدایی

گزینه 3

مفهوم محوری تست: دل‌چسب بودن زندگی بعد از شکست دشمن که بیت سؤال و بیت گزینۀ «3» در این مفهوم مشترک‌اند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: نکوهش خودپسندی و توجه به ظاهر گزینۀ «2»: ضدارزش‌ها بر جامعه حکمرانی می‌کند. گزینۀ «4»: توصیه به دوری از هم‌نشین بد

به بالای صفحه بردن