مفهوم بیت زیر با مضمون کدام گزینه مشترک است؟ «کشتی تدبیر ما طوفانیِ حکم قضاست جز دمِ تسلیم اینجا لنگری در کار نیست»

گزینه یک

چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباری
که تا برهم زنی دیده نه این بینی، نه آن بینی

گزینه دو

خویشتن را چون فریبی؟ چون بپرهیزی ز بد
چون نَهی، چون خود کنی عصیان، بهانه بر قضا

گزینه سه

ز رخشنده خورشید تا تیره‌خاک
نباشد مگر خواست یزدان پاک

گزینه چهار

ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذلان

گزینه 3

مفهوم محوری تست و گزینۀ «3» بر تقدیرگرایی استوار است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1» و «4» بر ناپایداری دنیا و بی‌اعتباری مقاصد آن اشاره دارد. گزینۀ «2» می‌گوید: ناکامی‌های خود را به گردن قضا و قدر نینداز (مفهوم مقابل مفهوم سؤال)

به بالای صفحه بردن