مفهوم بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟ بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

گزینه یک

لطیفه‌ای است نهانی که عشق ازو خیزد که نام آن نه لب لعل و خط زنگاری است

گزینه دو

لعلت از طبع سخن گوی ازل بیتی است نغز
کان به دیوان خط سبز تو تضمین کرده‌اند

گزینه سه

چگونه دعوی عشقت کنم به یکتایی
که بار عشق تو پشت فلک دوتا بکند

گزینه چهار

سر زلفش چرا در بر نگیرد روی ماهش را مگر ابر سیه خورشید را در بر نمی‌گیرد

گزینه 1

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه‌ی 1: «آن» و «نوعی زیبایی غیر قابل شرح» در وجود معشوق نهفته است. بررسی موارد در سایر گزینه‌ها: گزینه‌ی 2: اغراق در زیبایی معشوق گزینه‌ی 3: دشواری تحمل بار امانت عشق خداوند. گزینه‌ی 4: وصف بر چهره نیامدن موی معشوق

به بالای صفحه بردن