مفهوم بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟ «ناز پرورد تنعّم نبرد راه به دوست عاشقی شیوۀ رندان بلاکش باشد»

گزینه یک

مکن ملامت رندان و ذکر بدنامی
که هرچه پیش تو ننگ است پیش ما نام است

گزینه دو

گر من از خار بترسم نبرم دامن گل
کام در کام نهنگ است بباید طلبید

گزینه سه

وقت است که مِی نوشم تا برق زند هوشم
وقت است که بر پرم چون بال و پرم آمد

گزینه چهار

دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود نازپرورد وصال است مجو آزارش

گزینه 2

مفهوم محوری تست: عاشقی کار هر کسی نیست، عاشق باید سختی را تحمل کند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: عاشق از ملامت نمی‌ترسد و ننگ از نظر او نام است. گزینۀ «3»: معشوق برای عاشق کافی است. گزینۀ «4»: شاعر از معشوق خود می‌خواهد که او را مورد لطف قرار دهد.

به بالای صفحه بردن