مفهوم بیت زیر با کدام عبارت زیر قرابت معنایی دارد؟ «بر مال و جمال خویشتن غرّه مشو کین را به شبی برند و آن را به تبی»

گزینه یک

به هر نیک و بد زود شادمان و اندوهگین مشو که این فعل کودکان باشد.

گزینه دو

اندر همه کاری داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.

گزینه سه

اگر غم و شادیت بود به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو را دارد.

گزینه چهار

رنج هیچ کس ضایع مکن و همه را به سزا حق شناس باش.

گزینه 1

در این گزینه به مفهوم «ناپایداری دنیا» اشاره شده است. در گزینۀ 2 به حسابرسی اعمال توصیه شده، در گزینۀ 3 سخن گفتن و درد دل کردن با کسی که شایسته است مطرح شده است و در گزینۀ 4 حق شناسی توصیه شده است.

به بالای صفحه بردن