مفهوم بیت زیر با کدام گزینه تناسب مفهومی بیشتری دارد؟ «گرت همواره باید کامکاری ز مور آموز رسم بردباری»

گزینه یک

به هرچه رو دهد آیینه‌وار می‌سازم زمانه منفعل (شرمسار) از طبع بردبار من است

گزینه دو

با جاهل و بی‌خرد درشتم با عاقل و نرم، بردبارم

گزینه سه

مِن‌بعد حکایت نکنم تلخی هجران
کان میوه که از صبر برآمد شکری بود

گزینه چهار

لنگر بی‌تابی عاشق نمی‌گردد وصال ماهیِ بی‌صبر را هر موج، بالِ جستجوست

گزینه 1

مفهوم محوری تست توجه به بردباری و نتایج مثبت آن است. در گزینۀ «1» هم شاعر بردباری را ستوده و می‌گوید روزگار از بردباری من شرمنده می‌شود و دیگر به من بدی نمی‌کند. گزینۀ «2»: با نادان سر ستیز دارم ولی با دانایان بردبار و صبور و خوش‌رفتارم. گزینۀ «3»: صبر همۀ مشکلات را حل می‌کند. گزینۀ «4»: وصال هم بی‌تابی عاشق را از بین نمی‌برد.

به بالای صفحه بردن