مفهوم بیت زیر در کدام گزینه‌ها آمده است؟ «دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را»

گزینه یک

آگه نی‌ای مگر که پیمبر که را سپُرد
روز غدیر خم ز منبر ولایتش

گزینه دو

برو ای گدای مسکین در خانۀ علی زن
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

گزینه سه

منت خدای را که به وجود امام حق
بشناختم به حق و یقین و حقیقتش

گزینه چهار

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت متحیّرم چه نامم شهِ ملک لافتی را

گزینه 3

مفهوم محوری تست و گزینۀ «3»: شناختن خدا به کمک حضرت علی (ع). بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: اشاره به امامت امام علی در غدیر خم دارد. گزینۀ «2»: اشاره به بخشندگی امیرالمؤمنین دارد. گزینۀ «4»: اشاره به عدم توانایی انسان در درک عظمت امیرالمؤمنین دارد.

به بالای صفحه بردن