مفهوم بیت زیر در کدام گزینه ذکر نشده است؟ «بیاموزمت کیمیای سعادت ز هم‌صحبت بد جدایی جدایی»

گزینه یک

هر که با دیگ همنشین گردد جامۀ خویش را سیاه کند

گزینه دو

یار ناپایدار دوست مدار دوستی را نشاید این غدّار

گزینه سه

از درس و کتاب کار من راست نشد شاگردی روزگار استادم کرد

گزینه چهار

از بدان جز بدی نیاموزی نکند گرگ پوستین دوزی

گزینه 3

شاعر در حال نصیحت کردن است و اینکه هر کس از افراد پست و نا‌اهل دوری نکند دچار مشکلات می‌گردد. اما گزینۀ 3 در مورد کسب تجربه از روزگار صحبت می‌کند.

به بالای صفحه بردن