مفهوم بیت «غم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات هر زمان حال وی از شکل دگر خواهد شد» با کدام بیت قرابت معنایی بیشتری دارد؟

گزینه یک

مجو دوستیِ عهد از جهان سُست نهاد که این عجوزه عروس هزار داماد است

گزینه دو

نه عمر خضر بماند نه مُلک اسکندر نزاع بر سرِ دنیای دون مکن درویش

گزینه سه

بی ثبات است این جهان ای دل ورت باید یقین اوست باید به حال این جوان کردن نگاه

گزینه چهار

از ما سراغ منزل آسودگی مجو چون باده عمرِ ما به تکاپو گذشته است

گزینه 3

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ 3، این است که شرایط روزگار هیچ وقت ثابت نمی‌ماند روزی شادی است و روزی غم و غصّه تشریح گزینه‌های دیگر: 1- این گزینه ممکن است دانش‌آموزان را به شک بیاندازد اما با دقت در مفهوم آن می‌بینیم که در اصل شاعر دارد از بی‌وفایی دنیا شکایت می‌کند و مستقیماً به بی اعتمادی به وفای دین اشاره دارد. 2- در عالم هیچکس نه عمرِ جاودان دارد نه اموالش را می‌تواند برای خودش به عالم دیگر ببرد. 4- اشاره دارد به فراز و نشیب‌های روزگار و فقط از سختی‌هایی که به انسان‌ها تحمیل می‌شود، صحبت می‌کند و کاری با آسایش ندارد.

به بالای صفحه بردن