مفهوم بیت: «هاتف آن روز به من مژده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند» با کدام بیت تناسب دارد؟

گزینه یک

دردا که طبیب صبر می‌فرماید وین نفس حریص را شکر می‌باید

گزینه دو

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود

گزینه سه

شکّر به صبر دست دهد عاقبت ولی بدعهدی زمانه امانم نمی‌دهد

گزینه چهار

آن‌که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد صبر و آرام تواند به من مسکین داد

گزینه 2

گزینه‌ی 2 و بیت سؤال اشاره دارد به اینکه در مقام صبر و شکیبایی در برابر جور و ستم یار ارزش و مقام متعالی می‌یابی / مژده دولت - لعل شدن

به بالای صفحه بردن