مفهوم بیت «هر آن وصفی که گویم بیش از آنی / یقین دانم که بی‌شک جانِ جانی» با دیگر گزینه‌ها قرابت معنایی دارد به‌جز گزینۀ ..................

گزینه یک

خود نه زبان در دهان عارفِ مدهوش حمد و ثنا می‌کند که موی بر اعضا

گزینه دو

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

گزینه سه

ورای هرچه در گیتی اساسی است برون از هر چه در فکرت قیاسی است

گزینه چهار

سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت ور نه به کمال تو وهم کی رسد آنجا

گزینه 1

گزینه‌های 2 و 3 و 4 دقیقاً هم‌مفهوم با صورت سؤال هستند و از غیر‌قابل وصف بودن خداوند و درماندگی آدمی از توصیف حق سخن می‌گویند، اما در گزینۀ 1 شاعر از حمد و ستایش بی‌حد و اندازۀ عارفان نسبت به حضرت حق صحبت می‌کند.

به بالای صفحه بردن