مفهوم بیت «چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد بیداد ظالمان شما نیز بگذرد» با کدام بیت متناسب است؟

گزینه یک

بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

گزینه دو

ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما
بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذلان

گزینه سه

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن
تأثیر اختران شما نیز بگذرد

گزینه چهار

زین کاروان‌سرای بسی کاروان گذشت ناچار کاروان شما نیز بگذرد

گزینه 2

مفهوم مشترک دو بیت: وقتی عدالت پایدار نیست، قطعاً ظلم نیز از بین می‌رود. مفهوم سایر گزینه‌ها: دوران حکومت شما نیز فانی است.

به بالای صفحه بردن