مفهوم بیت کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

هرکه دانست، حکایت نتوانست از وی
عارفان را سخن، اینجاست که کوتاه شود

گزینه دو

حافظ سخن بگوی که بر صفحۀ جهان
این نقش ماند از قلمت یادگار عمر

گزینه سه

تو در جنگ چندین دلیری مکن
که با مات کوتاه باشد سخُن

گزینه چهار

روزک چندی سخن کوتاه کرد مرد بقّال از ندامت آه کرد

گزینه 2

مفهوم بیت دعوت به سخن گفتن است ولی در گزینه‌های دیگر بر سکوت و کوتاهی سخن اشاره شده است.

به بالای صفحه بردن