مفهوم بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها» در کدام گزینه دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

عاشق از طعنۀ اغیار چه سودا دارد آتش از سرزنش‌ خار چه پروا دارد

گزینه دو

داروی مشتاق چیست، زهر در دست نگار مرهم عشاق چیست زخم ز بازوی دوست

گزینه سه

عشق را خواهی که تا پایان بری بس که بپسندید باید ناپسند

گزینه چهار

مستانه کاش در حرم و دیر بگذری تا قبله‌گاه مؤمن و ترسا کنم تو را

گزینه 4

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه‌های 1 و 2 و 3 این است که عاشقان سختی‌ها و مشکلات راه عشق را به سبب رسیدن به وصالِ یار اصلاً نمی‌بینند و آنقدر برای رسیدن به معشوق مشتاقند که حتی این سختی‌ها را همچون آسایش و خوشی می‌پندارند. اما در گزینۀ 4 شاعر از مقام بالای معشوقش میان تمام اقشار جامعه صحبت می‌کند و می‌گوید هر‌کس که مؤمن هم باشد با دیدنِ تو از قبلۀ خویش روی‌گردان می‌شود. * نکته: برای دانش‌آموزان عزیز رشتۀ انسانی بیت گزینۀ 4 مثال خوبی است برای آرایۀ لفّ و نشر آن هم از نوع مرتّب

به بالای صفحه بردن