مفهوم بیت «گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل / با یاد تو افتادم از یاد برفت آن‌ها» با کدام گزینه قرابت کم‌تری دارد؟

گزینه یک

تا دلم چشم می‌پرست تو دید می‌پرستی برفت از یادم

گزینه دو

سایه‌ی طوبی و دلجویی حور و لب جوی به هوای سر کوی تو برفت از یادم

گزینه سه

ز طفلی آن‌چه به من یاد داد استادم به غیر عشق برفت آن‌چه بود از یادم

گزینه چهار

تا ورق روی تو مطالعه کردم هرچه بخواندم همه برفت ز یادم

گزینه 3

مفهوم بیت ماندگاری عشق در وجود عاشق و فراموش‌ناشدنی آن است ولی مفهوم مشترک سایر ابیات، غلبه‌ی جذبه‌ی معشوق بر جاذبه‌های دیگر است.

به بالای صفحه بردن