مفهوم بیت «گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها» به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟

گزینه یک

هر آن ساعت که با یاد من آید فراموشم شود موجود و معدوم

گزینه دو

زیر بارند درختان که تعلق دارند ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد

گزینه سه

ز عشق گل نرود عندلیب جای دگر و گرچه خار کشیدست در گلستان تیغ

گزینه چهار

بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق نه کم از بلبل مستی تو بنال ای هُشیار

گزینه 1

مفهوم بیت مورد سؤال: عاشق وقتی در خیالش فقط معشوق وجود داشته باشد زیبایی‌های دیگر عالم را نمی‌بیند و همۀ زیبایی‌ها را بخاطر عشقِ به معشوقش فراموش می‌کند، این مفهوم در گزینۀ 1 به وضوح مشخص است، معشوق که در ذهن من می‌آید حتی وجود و نابودی‌ام را متوجه نمی‌شوم. مفهوم گزینه‌های دیگر: 2- آزادگیِ سرو از تعلقات و وابستگی‌های دنیوی 3- عاشق به عشق معشوقش تمامِ خطرات و سختی‌ها را به جان می‌پذیرد. 4- همۀ مخلوقات عالم در فصل بهار و شکوفایی به مدح حضرت حق مشغولند، پس ای انسان تو هم مشغول شو.

به بالای صفحه بردن