مفهوم حدیث الدّهرُ یومان: یومَ لکَ و یومَ علیک با همۀ گزینه‌ها به‌جز گزینۀ .................. قرابت دارد.

گزینه یک

آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

گزینه دو

چنین است رسم سرای سپنج
گهی نوش بار آورد گاه رنج

گزینه سه

خوارتر از شیشۀ خالی به بزم باده‌ام عزتی گر بود، رفت، از اعتبار ما مپرس

گزینه چهار

چنین است رسم سرای دُرشت گهی پشت بر زین، گهی زین به پُشت

گزینه 1

مفهوم همۀ گزینه‌ها جز گزینۀ «1» این است که خوشی و ناخوشی روزگار گذراست. خوشی و ناخوشی همیشه با هم است. اما گزینۀ «1» لزوم تغییر در نگرش آدمی را بیان می‌کند.

به بالای صفحه بردن